Algemene Voorwaarden & Privacy Informatie

Wanneer u zich aanmeldt voor de WE ♥ VIDEO-community gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

 • De WE ♥ VIDEO-community is een online consumentenpanel dat is opgezet om onderzoek te kunnen doen naar de ervaringen en behoeften van de gebruikers van diensten van RTL en/of aan haar gelieerde ondernemingen zoals RTLXL, Videoland, Squla en LIVIS.
 • Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, behoudens voor zover voor een specifiek onderzoek anders is bepaald. Indien deelname voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) op grond van een specifiek onderzoek is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan het onderzoek.
 • De deelnemer verbindt er zich toe om, waar dat toepasselijk is, aan RTL alle rechten over te dragen die de deelnemer zou kunnen doen gelden ten aan zien van de bijdrage die de deelnemer in het kader van het onderzoek verstrekt, zoals maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten (incl. auteursrechten) op ideeën, informatie, productconcepten, audiovisueel materiaal (filmpjes, muziek), etc. Als gevolg van deze overdracht is RTL gerechtigd tot het onbeperkte gebruik en de exploitatie van de bijdrage zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn aan de deelnemer(s). In gevallen dat overdracht niet mogelijk is, verleent de deelnemer, zonder daarvoor tot enige vergoeding gerechtigd te zijn, een onbeperkte licentie aan RTL.
 • De deelnemer garandeert door deelname aan het onderzoek over alle (intellectuele eigendoms-) rechten - waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten – op de ingediende gegevens of bijdragen te beschikken en vrijwaart RTL voor mogelijke aanspraken van derden ter zake.
 • De deelnemer plaatst geen inhoud of materiaal in deze community dat ongepast, onwettig, schadelijk, etc. is of zou kunnen zijn. RTL behoudt zich, in dit geval het recht voor om die inhoud of dat materiaal onmiddellijk en zonder opgave van reden te verwijderen.
 • De deelnemer aan dit onderzoek verbindt zich ertoe alle gegevens en informatie waarvan hij kennis krijgt in het kader van, en/of naar aanleiding van, de deelname aan dit gesprek als strikt vertrouwelijk te behandelen. De deelnemer garandeert uitdrukkelijk dat hij deze informatie of gegevens niet zal bekend maken, er derden geen toegang tot zal verstrekken, en deze niet zal publiceren, noch reproduceren of op enige andere wijze exploiteren. Het voorgaande geldt niet voor informatie die de deelnemer ook op rechtmatige wijze kan verkrijgen via een andere weg dan deelname aan dit onderzoek of welke publiekelijk bekend is.
 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door RTL aangepast worden. De aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de website staan vermeld. RTL adviseert daarom de voorwaarden op de website regelmatig te bekijken.
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.


Privacy voorwaarden:

 • De persoonsgegevens, meningen en standpunten die worden gedeeld in dit onderzoek, zullen door RTL verwerkt worden in onderzoeksresultaten met betrekking tot het product of de dienst van RTL dat het onderwerp is van het onderzoek. Deze onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om de producten en diensten van RTL nog beter aan te laten sluiten bij de wensen van de consument.
 • Een deelnemer aan dit onderzoek kan om persoonlijke informatie, zoals naam, adres, e-mailadressen, geboortedatum, geslacht, beroep, opleidingsniveau of overige persoonsgegevens, worden gevraagd. Door het aanvaarden van deze voorwaarden gaat u akkoord met het opslaan en verwerken van deze persoonlijke gegevens door RTL.
 • RTL zal de persoonsgegevens die worden verzameld uiterlijk twee jaar nadat u niet meer actief  bent binnen de WE ♥ VIDEO-community verwijderen.
 • RTL deelt de persoonsgegevens die zij verzamelt via de WE ♥ VIDEO-community niet met derde partijen.
 • RTL verwerkt de persoonsgegevens op basis van haar gerechtvaardigd bedrijfsbelang om haar diensten te optimaliseren.
 • RTL is gehouden tot geheimhouding van de persoonsgegevens van de deelnemer aan dit onderzoek jegens derden.
 • Als jou gegevens door ons worden verwerkt heb je recht op verwijdering van of inzage in jouw gegevens en als jij vindt dat het verzamelen van de gegevens inbreuk maakt op jouw specifieke privacybelang kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. Wil je gebruik maken van deze rechten? Stuur dan een e-mail naar privacy@rtl.nl met jouw verzoek.
 • RTL zal zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met jouw persoonsgegevens.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. Als je het niet eens bent de wijze waarop RTL met je gegevens omgaat kun je hier een klacht indienen. Op de website van de AP vind je meer informatie.
 • Mocht je meer vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met ons privacy team via privacy@rtl.nl.